Hua Fang  Liu

PhD Business Economics, Queens University

PhD in Strategic Management, Xi'an Jiao Tong University

MSc in Business Economics, Queen’s University

View Faculty Profile